Biz hakda

sadfgh2

“Dongguan Vanhe Modular House Limited”

Öňünden taýýarlanan jaýlary dizaýn etmek, öndürmek, marketing we gurmak boýunça ýöriteleşendir.2011-nji ýylda döredilen DONGGUAN ŞAHYRY, öňegidişliklerini dowam etdirýär we häzirki wagtda prefabrik jaýda ösen tehnologiýa bilen Hytaýyň iň uly gurluşyk we hyzmat üpjün edijisine öwrüldi.
Zähmetsöýer topar we sazlaşykly iş atmosferasy bilen önümlerimiz has kämil we köpdürli, diňe bir daşky görnüşi bilen çäklenmän, eýsem köp ugurlarda amalydyr.Dizaýn, önümçilik, gurluşykdan marketinge çenli bir bitewi üpjünçilik aldyk.

VANHE şu wagta çenli 100-den gowrak ýurtda müňlerçe prefabrik jaý taslamalaryny üstünlikli üpjün etdi, şol sanda lager meýilnamasy, gurluşyk dizaýny, öý senagaty önümçiligi, ulag, ýerinde gurnamak, içerki bezeg, lager desgalary we ş.m. VANHE ýokary öwgä eýe boldy Önümiň ajaýyp hili, ajaýyp gurluşyk tehnologiýasy we satuwdan soň ünsli bolmagy üçin müşderilerden.Daşary ýurtda örtülen jaý gurluşygynda onlarça ýyllyk baý tejribe, şeýle hem taslamanyň durmuşa geçirilmegine täsir edýän dürli milli syýasatlaryň, kanunlaryň, däp-dessurlaryň, medeniýetiň we howanyň toplanmagy sebäpli, VANHE Hytaýyň daşary ýurtlarynda taýýarlanan jaý gurluşygyna öňdebaryjy bolup, ileri tutulýan üpjünçi boldy. meşhur iri Hytaý gurluşyk kärhanalary.

Sag tarapdaky suratlar, ýaňy-ýakynda dünýäniň çar tarapynda hyzmatdaşlyk eden käbir taslamalarymyz.Eger gyzyklanýan bolsaňyz, olary görmek üçin basyp bilersiňiz

Achievedetilen zatlar üçin VANHE kanagatlanmaýar.Öwrenmäge hemişe ýokary höwes döredýär, durnukly ösüş strategiýasyna uly ähmiýet berýär we halkara derejesinde uly, meşhur deň-duşlary bilen işjeň alyşýar we öwrenýär.2012-nji ýyldan şu güne çenli, adaty bolmadyk dünýä inen gününden şöhratly gününe çenli, geň galdyryjy başlangyçdan ösüşe çenli, VANHE adamlary täzelik we ösüş bilen üýtgeşik bir ýol ýasady.Emma bütewilik müşderilere hemişelik yhlas bolar.Mundan başga-da, bu kärhananyň janydyr.

Sekiz ýyllyk sazlaşyk imperiýa gurýar we bir asyrlyk bütewilik ajaýyplygy döredýär.Hytaýyň toplumlaýyn ýaşaýyş jaý senagatynyň uçar göterijisi bolan VANHE, senagat ösüşine ýolbaşçylyk eder we kärhananyň täze bölümini ýazar.

Mobile Toilet (3)