Bir nokatly hyzmat

Housaşaýyş jaý çözgüdi boýunça hünärmen

Taslamany meýilleşdirmek
Surat çekiş dizaýny
Satyn almak we öndürmek
Daşamak we gurnamak
Taslamany dolandyrmak
Taslamany meýilleşdirmek

Müşderiler bize e-poçta arkaly habar iberip bilerler we satuw wekillerimiz size e-poçta, telefon we / ýa-da beýleki onlaýn aragatnaşyk arkaly habarlaşarlar.
Maslahat tapgyrynda, müşderileriň talaplaryna laýyklykda, VANHE howa şertlerini gurluşyk meýdançasynyň talaplary bilen birleşdirer we geçmişde müňlerçe üstünlikli taslama işinden müşderiniň salgylanmagyna meňzeş ýagdaýlary üpjün eder.

a1 a21 a3 a4

Surat çekiş dizaýny

VANHE, ýerli dizaýn dizaýn hyzmatlaryny berýän ýerli we daşary ýurtlardan 50-den gowrak dizaýn işgärlerini we inersenerlerini işleýär.VANHE “Sketch Up”, “Autodesk Revit”, “AutoCAD” binagärlik dizaýny, PKPM, 3D3S, SAP2000 gurluş dizaýny, Tekla, FrameCad jikme-jik gurluş dizaýny we ş.m. ýaly dizaýn programma üpjünçiligini ulanýar, her taslamanyň parametrlerine esaslanyp, binagärlik modellerini we degişli sanly animasiýa döredýäris. we terjimeler.Häzirki wagtda dizaýnymyzyň jikme-jikliklerini we müşderilerimiz üçin üç ölçegli modellemegi has-da ýokarlandyryp, häzirki önümlerimiziň “Revit” modelleriniň hemmesini ösdürmegi tamamladyk.

 b1 b2 b3 b4

Satyn almak we öndürmek

Satyn almak :
VANHE önüm çig malyny, aşhana we hammam esbaplaryny, öý enjamlaryny we beýleki goldaw desgalaryny öz içine alýan kämillik satyn alyş üpjünçiligi zynjyryna eýedir.Her ýyl, VANHE üpjün edijilere hil taýdan baha berýär, hünärsiz üpjün edijileri düýbünden ret edýär we çeşmeden önümleriň hilini kepillendirýär.

Önümçilik :
Doly ýüzlerçe doly awtomatlaşdyrylan mehanizasiýa önümçilik liniýalaryna eýe bolan VANHE, müşderileriň sargytlaryny wagtynda gowşurmak üçin güýçli kepillik bermek üçin netijeli önümçilik guramalary bilen birleşip biler.
Önümçilik prosesinde, VANHE müşderilere suratlar we wideolar arkaly önümçilik ösüşi barada hasabat berip biler.
VANHE-de hünär hilini barlamak topary bar, her önüm prosesi berk hil barlagyndan geçer we hil standartlaryna laýyk gelmeýän önümler hiç haçan iberilmez.
Müşderiler ýa-da müşderiler tarapyndan zawodda barlag geçirmek üçin tabşyrylan üçünji taraplar üçin amatly.

f1 f2 f3 f4

Daşamak we gurnamak

Ulag:

20 ýyldan gowrak halkara logistika tejribesine eýe bolan VANHE, müşderilere iň oňat transport ýollary, gümrük deklarasiýasy, haryt barlagy we beýleki hyzmatlar bilen üpjün edip biler we "gapydan-gapy" hakykatdanam durmuşa geçirer.

Gurmak :

VANHE önüm üçin doly we jikme-jik gurnama çyzgylaryny üpjün eder.
VANHE-de önüm üçin gurnama wideolary berip biljek we önümiň gurnama ädimlerini we gurnama jikme-jikliklerini içgin görkezip biljek hünärmen surat we önümçilikden soňky işgärler bar.

“VANHE”, Mozambikanyň ýeňil polat villa kurortlary, Çili konteýner lagerleri we ş.m. ýaly onlarça taslama üçin ýerinde gurnama gollanma tejribesine eýedir. müşderiler tarapyndan talap edilýän jaýlar we hakyky "Giriş" -e düşüniň.

c1 c2 c4 c3

Taslamany dolandyrmak

Taslamany BIM ulgamy bilen dolandyrýarys we dolandyrýarys.
Tamamlanan taslamalara hyzmat etmekden soň, VANHE müşderiniň isleglerine görä uzakdan telefon arkaly maslahat we görkezme berip biler.
VANHE, tamamlanan taslamalara hyzmat etmekden soň müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýerinde tehniki hyzmat we abatlaýyş hyzmatlaryny berip biler.

d1 d2 d4 d3

HYZMATDAŞ GÖRNÜŞ

2012-nji ýyldan başlap bilelikde işleşip başlandygymyz baradaky duýgularymy şu ýerde paýlaşmak üçin bagtly.Öý üstünlikli taslamalaryň köpüsini etdik.VANHE kompaniýamyzyň bazaryny ösdürmekde has köp kömek etdi.Geljekdäki iş üçin birek-biregi has köp tanamak üçin zawodyna baryp görmäge mümkinçilik beren VANHE-ä köp sag boluň.VANHE-de hemmelere sag bolsun aýdýaryn.

about2

Häzirki wagtda “Dongguan Vanhe Modular House” bilen başlangyç etapda.VANHE bilen deslapky gurmak tejribäm bardy.Allhli soraglarymy jogap bermäge we ähli soraglarymyň jogap berilmegine kepil geçýärler.Müşderilere ajaýyp tejribe bermek we elinden gelenini etmek üçin aňyrsyna çykýarlar.Gaty gowy maslahat berilýär.

  about

Şeýle tygşytlaýjy kompaniýa bilen hiç wagt duşuşmadym.Beýleki üpjün edijiler bilen deňeşdirilende, VANHE çalt we dostlukly jogap, örän ussat zawod we meseleleri çözmäge taýyn.Şeýle hem, “Bir gezeklik” hyzmatyny edýärler, köp gezek tygşytlaýarlar, köp sag boluň.Uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy dowam etdirmeli.

  about3