Başlygyň salgysy

Başlygyň salgysy

Housaşaýyş jaý çözgüdi boýunça hünärmen

“VANHE” toparynyň başyndan şu güne çenli 20 ýyldan gowrak wagty bar, Irki pioner gollanma ussahanasyndan başlap, öý önümçiliginiň öňdebaryjy kärhanalaryna öwrülmegi we topar dolandyryşynyň durmuşa geçirilmegi bilen, köp zähmet çekdik we ter göreş ýoluny açdy.Durmuşyň dürli gatlaklaryndan bolan jemgyýete çuňňur goldaw we öz-özüňi söýmek üçin minnetdarlyk bildirýäris, işgärleriň ynsaply bolmagy we elinden gelenini etmek üçin dürli wezipelerdäki zähmetiň gadyryny bilýäris!

7309f690
55a8a970

VANHE-de bu ikisi bar, köküň ösüşini aldy.WANHE-de her bir adama adam tebigatynyň durmuşynda we işinde paýhas nurynda şöhle saçýan hyzmatdaşlygymyzy ösdürmäge mümkinçilik berýär we geljege has ynamly garaýarys.Bu biziň baýlygymyz, gymmatlygymyz, has köp zat, müşderilerimize ýokary hilli önümleriň her bir bölegi we ynanç güýji bilen üpjün etmekdir.Ajaýyp ideýa ajaýyp medeniýetden gözbaş alýar, adamlara hormat goýmak kärhana medeniýetiniň düýp manysydyr.Adalatly bäsdeşlik dörediň, ýöne ädim ulgam, kärhanany ösdürmegiň özenini goldaýar.Ajaýyp iş gurşawyny üpjün edýän we zehin derejesini hem-de syýasy bütewiligi bolan adamlara durmuşyň gymmatlydygyna göz ýetirmäge mümkinçilik berýän ýaşlaryň köpüsine taýýardyrys.

Amaly iş çynlakaý, çyn ýürekden, giň we çuňňur yhlasly yzarlamak, dünýäniň soňsuz ösüşi.Bu çuňňur ynsan durmuşy we iş kadasy, toparyň üznüksiz ösüşidir.Yhlaslylygyň, aç-açanlygyň netijesi, mähirli we açyk, çyn ýürekden hyzmatdaşlygy, pioner we ýeňiş gazanmak üçin tagallalarymyzy dowam etdireris.Durmuşyň dürli gatlaklaryndan bolan dostlary çuňňur jemgyýete baryp görýäris we umumy ösüşi gözleýäris, ajaýyp döredýäris.

018b7231

WANHE hemişeIMEDENI .ETIMIZDE GÖRNÜŞ

VANHE WISION: Dünýädäki modully jaýyň lideri bolmak.

WANHE MISSY: Adamyň ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak

VANHE GYMMATY: Müşderi Ilki bilen, Toparlaýyn işlemek, dogruçyllyk, Bagyşlamak gujagy üýtgetmek, höwes we öz-özüňi terbiýelemek.

d78d511c
2ca07e73