Polat gurluş ammary

 • Fast Assembled Prefab Building Construction Steel Structural Warehouse

  Çalt gurnalan “Prefab” gurluşyk gurluşyk polat gurluş ammary

  1. Çyzgylaryňyz we tehniki aýratynlyklaryňyz bar bolsa, Gurluş Ulgamy omöriteleşdirilen Ammar, islän wagtyňyz bize iberiň.Biziň maksadymyz diňe bir ýokary hilli polat gurluş gurluşyny üpjün etmek bilen çäklenmän, her bir müşderi bilen şahsylaşdyrylan we hünär gatnaşyklaryny saklamakdyr.Talabyňyz näçe uly ýa-da kiçi bolsa-da, islegiňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.Dizaýn, önümçilik, gurnama we hyzmatdan soň bir duralga hyzmaty.1.Biziň d-e görä berk öndürip bileris ...
 • Gable frame light metal building prefabricated industrial steel structure warehouse

  Geýbeli çarçuwaly ýeňil metal bina prefabrik senagat polat gurluş ammary

  1.Gurmak ulgamy steel Polat işleriniň has ygtybarlylygy.50 ýyla çenli wagt ulanmak.● Polat gurluşy täsir edýär, durnukly we agramyň gowy seýsmiki garşylygy ýeňil.Industrial Senagatlaşmagyň has ýokary derejesi üçin ulanylýan polat gurluşy.● Polat desgalary çalt we takyk ýygnap bolýar, wagt tygşytlaýar we zähmeti tygşytlaýar.Steel Polat gurluşynyň ýa-da polat çarçuwanyň uly içki meýdany, prefab polat gurluşynyň iň ýokary aralygy 80 metre ýetip biler.Se Möhürleýiş gurluşyna sebäp bolmagy ähtimal.● Owadan ...
 • Low price Metal building construction design large span single two story steel structure warehouse building

  Arzan bahasy Metal bina gurluşyk dizaýny, iki gatly polatdan ýasalan ammar binasy

  1.Gurnamak Täze görnüşli polat gurluşymyzy gurmak has amatly, 2 müň inedördül metr 1 işçiniň 5 hepdäniň dowamynda tamamlanmagy mümkin.1) Esasy polat çarçuwalar (gurluş) hemmesi ýokary güýçli boltlar bilen birikdirilen, ýerinde kebşirlemegiň zerurlygy ýok.Ony gurmak, gurluş bloklaryna meňzeýär.(2) Polat gurluşymyzyň üçeginde we diwarlarynda jemi 2 görnüşli purlin ulanylar.(üçekde we diwarlarda beýleki önümler tarapyndan azyndan 4 görnüşli purlin ulanylar ...