Soraglar

9
Bahalaryňyz näme?

Dürli önümler dürli bahalara laýyk gelýär, size iň gowy bahany bereris, biz hakyky zawod.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, nusga hyzmatyny goldaýarys, iň az sargyt hem mümkin.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, Analiz şahadatnamalaryny / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Adaty önümleriň gowşurylyş wagty, adatça, 7 günüň içinde, ýöriteleşdirilen önümlere bolsa 15 gün gerek.Önümleriň mukdary gowşuryş wagtyny hem kesgitlär.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% balans.

Haryt kepilligi näme?

1 ýyl, bu biziň problemamyz bolsa, bölekleri mugt çalşyp bileris.Kepillik ýa-da ýok, müşderi meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys, tutuş proses müşderä geçiriler.

Eltip bermek üçin tölegler nähili?

Eltip bermek bahasy, harytlary saýlamagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýükleri bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?