Habarlar

 • Konteýner jaýlary düzülende haýsy meselelere üns bermeli?

  Konteýner jaýlary düzülende haýsy meselelere üns bermeli?

  Gündelik durmuşda konteýner jaýlary seýrek bolmaly, ýöne zawodlarda giňden ulanylýar, konteýner jaýlaryny özleşdirmek üçin talaplar nämeler?Her in engineeringener toparynyň dogry usuly dürli-dürli bolsa-da, şertler meňzeş, bu hem kabul ediş kriteriýalarynyň biri ...
  Koprak oka
 • Tekiz gaply gap jaýynyň aýratynlyklary

  Tekiz gaply gap jaýynyň aýratynlyklary

  Tekiz gaply gaplar gündelik durmuşda seýrek bolýar we gurluşyk meýdançalarynda ýa-da zawodlarda, işçiler umumy ýaşaýyş jaýlarynda we ş.m. köp bolýar. Bu ýerlerde tekiz gaply gaplar köp bolar.Tekiz paketli konteýner jaý gaty konve ...
  Koprak oka
 • Konteýner jaýlarynyň ösüş tendensiýasy

  Konteýner jaýlarynyň ösüş tendensiýasy

  Ykdysadyýetiň ösmegi we adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy bilen konteýner jaýlarynyň ösüşi kem-kemden giňelýär.Konteýner jaýlary nämä öwrülip biler?Konteýner jaýlary ýaşaýyş jaý pudagynyň ösüşiniň önümidir.Birnäçe nesilden soň ...
  Koprak oka
 • Konteýner binalarynyň meşhur bolmagynyň iň esasy 5 sebäbi

  Konteýner binalarynyň meşhur bolmagynyň iň esasy 5 sebäbi

  Esasanam ýaşaýyş jaý mümkinçilikleri barada aýdylanda köp üýtgeşmeler bolup geçdi.Häzirki wagtda jaý satyn almak ýa-da gurmak uly maýa goýum, hemmeler bu pikirden tolgunýarlar.Şeýle-de bolsa, islegiň we satyn almagyň ýa-da gurmagyň ýokary bahalaryna nädip çemeleşmeli ...
  Koprak oka
 • Konteýner öýüniň artykmaçlyklary

  Konteýner öýüniň artykmaçlyklary

  Öýüňize eýe bolmak isleýärsiňizmi, ýöne satyn alyp bilersiňiz öýdemok?Ora-da belki, adaty jaý satyn almak prosesi bilen gyzyklanmarsyňyz.Şeýle bolsa, konteýner jaý satyn almagy göz öňünde tutup bilersiňiz.Konteýner öýleriniň adaty jaýlardan birnäçe artykmaçlygy bar, ...
  Koprak oka
 • Konteýnerleriň ösüş tendensiýasy

  Konteýnerleriň ösüş tendensiýasy

  21-nji asyryň başyndan bäri şäherleşme prosesi ep-esli çaltlaşdyryldy, şäher ilaty köpeldi we ýaşaýyş jaýyna bolan isleg ep-esli ýokarlandy, bu bolsa ýaşaýyş jaý bahalarynyň ýokarlanmagyna itergi berdi.Mundan başga-da, hakyky emlägiň adaty bolmadyk ösüşi ...
  Koprak oka
 • Konteýner öýleri uly seslenme döretdi., Öne, sesleri ýaly gowymy?

  Konteýner öýleri uly seslenme döretdi., Öne, sesleri ýaly gowymy?

  Köpleriň meseläni görýän ýerinde bir lider bir pursat görýär.Bu gadymy nakylda 2000-nji ýyllaryň ortalaryndan bäri gahar-gazaba öwrülen konteýner öýleriň döremegi ýatyr.Ippingük daşaýyş pudagynda bolçulyk meselesi, innowasiýa gurluşyk arhitektorlaryna ýük daşamak konusyny gaýtadan işlemek pikirini öňe sürdi ...
  Koprak oka
 • Residentialaşaýyş gaplary haýsy pudaklarda esasan ulanylýar?

  Residentialaşaýyş gaplary haýsy pudaklarda esasan ulanylýar?

  Konteýner öýi daşky gurşawy goramak we täze düşünje bilen tygşytly prefab jaýy, skelet ýaly ýeňil polat, konwert materialy hökmünde sendwiç panelleri we kosmos utgaşmasy üçin standart modul seriýasy.Konteýner jaýlaryny aňsatlyk bilen we çalt ýygnap bolýar ...
  Koprak oka
 • Residentialaşaýyş gaplarynyň ösüş tendensiýasy!

  Residentialaşaýyş gaplarynyň ösüş tendensiýasy!

  Adam ösüşi internet döwrüne girende we senagat döwri tarapyndan uzak wagtlap terk edilen şahsylaşdyrma tolkuny gaýdyp gelende, wagtlaýyn gurluşyk görnüşi hökmünde ýaşaýyş konteýni barha tanalýar we garşylanýar, hatda möhüm tendensiýa öwrülýär .. .
  Koprak oka
 • Import we eksport harytlarynda konteýneriň umumy manysy?

  Import we eksport harytlarynda konteýneriň umumy manysy?

  1. Konteýner Konteýner diýilýän zat, belli bir güýç, berklik we dolanyşyk üçin aýratynlyklary bolan uly ýük konteýnerine degişlidir.Harytlary geçirmek üçin konteýnerleri ulananyňyzda, harytlary iberijiniň ammaryna gönüden-göni ýükläp, alyjynyň ammaryna alyp bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Residentialaşaýyş gaplarynyň köpdürli ösüşi

  Residentialaşaýyş gaplarynyň köpdürli ösüşi

  Soňky ýyllarda bazardaky ýaşaýyş konteýneriniň yzygiderli ösmegi we zehinleriň gözleg we ösüşe yzygiderli gatnaşmagy onuň howpsuzlygyny, durnuklylygyny we estetikasyny ep-esli ýokarlandyrdy, şeýle hem ýer titremesinde kömek bermekde ajaýyp ygtybarlylygy görkezdi.amaly.S ...
  Koprak oka
 • Konteýner umumy ýaşaýyş jaýlary ýaşamak üçin amatlymy?

  Konteýner umumy ýaşaýyş jaýlary ýaşamak üçin amatlymy?

  Konteýner umumy ýaşaýyş jaýy sosial ösüşiň önümidir.Bu barada bilýänleriň köpüsi internetden, hepdelik magazinesurnallardan, hasabatlardan we ş.m. gelýär we ony hakykatdanam ulanýan we şol ýerde ýaşaýan adamlar köplenç az bolýar we her kim soraýar: Bu hakykatdanam adamlarda ýaşap bilermi?Siz rahat ýaşadyňyzmy ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/14