Kompaniýanyň taryhy

VANHE, VHCON brendini döretdi, Huizhou şäherinde professional gözleg we öwrülişik tehniki topary döretdi.

2020

VANHE daşary ýurt bazarlaryna ünsi jemleýär we daşary ýurt hökümetiniň teklipleriniň we beýleki taslamalaryň işine birnäçe gezek gatnaşýar.

2019

“VANHE” “Container House” we “Double-C” gurluşyny üstünlikli ösdürdi we kämilleşdirdi we bu iki täze önümiň çykmagy VANHE-ni polat gurluş pudagynda öňdebaryjy etdi.

2018

“Dongguan Hongfang Steel Structure Co. LTD” hasaba alyndy.

2017

VANHE Markany täzelemek, müşderiler we bazara ýakynlaşmak üçin “Çykyň” strategiýasyny alyň ....

2016

VANHE “Milli ýokary tehnologiýaly kärhanalar” diýlip atlandyryldy.

2015

Filippinlerde 1500 adam gazyp almak lageriniň taslamasyny amala aşyrdy we “Dongguan şäheriniň ylym we tehnologiýa kärhanalary” diýlip atlandyryldy.

2014

VANHE “Halkara taýýarlanan gurluşyk senagatynda görnükli marka displeýi” we “Alibabanyň myhman tory” diýlip atlandyryldy.

2013

Gabonda geçiriljek 2012 Afrika Milletler Kubogynyň myhmanhana taslamasyny ýerine ýetirdi.

2012-nji ýyl

“Dongguan VANHE Modular House Co., Ltd” hasaba alyndy. Önümçilik bazasy Pearl derýa delta senagat etrabynda ýerleşip, dünýäde öňdebaryjy ýeňil polat villa we konteýner önümçilik liniýasyny satyn aldy.

2011-nji ýyl

Ilkinji konteýner jaýy dekabr aýynda tamamlandy we Filippinlere eksport edildi, VANHE "ingaşaýyş jaý çözgüdi hünärmeni" ýolunda öňe barýar.

2010-njy ýyl

Şol 10 ýylda, VANHE önümçiliginiň ähmiýeti gapy we penjire armaturalarynyň önümçiliginden jaýlary goramak ulgamyna öwrülip, ​​soňra binanyň gurluşyna öwrülip, ​​ahyrky netijede toplumlaýyn ýaşaýyş önümçiligine öwrüldi.

2000 - 2010 ý

VANHE polat gurluş böleklerini öndürýär.

2000-nji ýyl